คณาจารย์ปัจจุบันภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ

 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาตุรี ติงศภัทิย์
โทร : 02-2184793
E-mail : charturee.t@chula.ac.th
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร
โทร : 02-2184789
E-mail : chutima67@hotmail.com
 ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร
โทร : 02-2184794
E-mail : trisilpa.b@chula.ac.th
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ถนอมนวล หิรัญเทพ
โทร : 02-2184807
E-mail : thanomnual.h@chula.ac.th
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.,ทอแสง เชาว์ชุติ
โทร : 02-2184788
E-mail : thosaeng.c@chula.ac.th
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี
โทร :
E-mail :
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ศรีวรกานต์
โทร : 02-2184807
E-mail : siriporn.sr@chula.ac.th
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์
โทร : 02-2184789
E-mail : suradech.c@chula.ac.th
 ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์นาฏ เถกิงวิทย์
โทร : 02-2184788
E-mail : anongnart.t@chula.ac.th