คณาจารย์ปัจจุบันภาควิชาภาษาตะวันออก

 ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ
โทร : 02-2184750
E-mail : kanoknoi@hotmail.com
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์กมล บุษบรรณ์
โทร :
E-mail :
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์กิตติพงศ์ บุญเกิด
โทร :
E-mail : kittipongboonkerd@gmail.com
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีติสาร
โทร : 022184748
E-mail : chomnard.s@chula.ac.th
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญพร จาวะลา
โทร :
E-mail :
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว
โทร :
E-mail :
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ณัชพล ศิริสวัสดิ์
โทร :
E-mail : sg_25102@hotmail.com
 ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์
โทร : 02-2184749
E-mail :
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ
โทร :
E-mail : amatto9@yahoo.com
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ สินสกุล
โทร : 02-2184753
E-mail :
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ ธีรพจนี
โทร : 022184737
E-mail : wueichih@yahoo.com
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนางคิโยะมิ อิเกะตะนิ
โทร :
E-mail :
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ
โทร : 02-2184743
E-mail :
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.นูรีดา หะยียะโกะ
โทร : 02-2184738
E-mail : nuhuzda@yahoo.com
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
โทร : 02-2184739
E-mail : prapod.a@chula.ac.th
 ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.พัชนี ตั้งยืนยง
โทร : 022184747
E-mail : patchanee.t@chula.ac.th
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์พิชญาดา เมฆหิรัญศิริ
โทร :
E-mail : pilet_oay@hotmail.com
 ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท
โทร : 022184753
E-mail : montira.r@chula.ac.th / mrato2001@yahoo.com
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์มัทนา จาตุรแสงไพโรจน์
โทร :
E-mail : mjatura@hotmail.com
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ อาดัม
โทร :
E-mail :
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพวรรณ โสภิตวุฒิวงศ์
โทร :
E-mail :
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ จิราสมบัติ
โทร : 022184733
E-mail : artssecret@hotmail.com
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ศศรักษ์ เพชรเชิดชู (陈楚芬)
โทร : 022184736
E-mail : chenchufen@hotmail.com
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ เอกอัจฉริยา
โทร :
E-mail :
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.สมพรนุช ตันศรีสุข.
โทร : 022184743
E-mail : sompornnuch.t@chula.ac.th
 ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล
โทร : 2184738
E-mail :
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.สืบพงศ์ ช้างบุญชู
โทร : 84705
E-mail : mrnammon@hotmail.com
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง
โทร : 02-2184749
E-mail : nid.supaporn@gmail.com
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ชุณหเรืองเดช
โทร : 02-2184736
E-mail : suree@rocketmail.com
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.หทัย เจี่ย (王和乒)
โทร : 02-2184751
E-mail :
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์อภิรดี เจริญเสนีย์
โทร :
E-mail :
 ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.,อรรถยา สุวรรณระดา
โทร : 02-2184751
E-mail : attaya_s@hotmail.com
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี
โทร :
E-mail : asadayuth@live.jp
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์อิสริยา พาที
โทร :
E-mail : lovekhaw@hotmail.com