คณาจารย์ปัจจุบันภาควิชาภูมิศาสตร์

 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ชนิตา ดวงยิหวา
โทร :
E-mail :
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ
โทร : 0 22184825
E-mail : thitirat.pa@chula.ac.th และ nongkay21@gmail.com
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์
โทร : 0 22184823
E-mail :
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์พุทธพร อารีประชากุล
โทร :
E-mail : j_i_p-yun3@hotmail.com
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์มัลลิกา สุกิจปาณีนิจ
โทร :
E-mail : sukit.manlika@gmail.com
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์
โทร : 0 22184823
E-mail :
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์อารีรัตน์ แพทยานุเคราะห์
โทร :
E-mail :
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.เอกกมล วรรณเมธี
โทร :
E-mail : topekka@hotmail.com