คณาจารย์ปัจจุบันภาควิชาประวัติศาสตร์

 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.,จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
โทร : 02-2184669
E-mail : julispong@yahoo.com
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
โทร :
E-mail : tul.i@chula.ac.th
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพล ลิ่มอภิชาต
โทร : 02-2184666
E-mail : yinglimapichart@gmail.com
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์
โทร : 02-2184670
E-mail : bhawan.r@chula.ac.th
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรือโทดินาร์ บุญธรรม
โทร : 02-2184669
E-mail : clementdaralee@yahoo.com
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
โทร : 02-2184674
E-mail : wwongsurawat@hotmail.com
 ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์สาวิตรี เจริญพงศ์
โทร : 02-2184675
E-mail : sawitree.c.@chula.ac.th