คณาจารย์ปัจจุบันภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดารัตน์ เบอรพันธุ์
โทร : 84812
E-mail : chindarat.b@chula.ac.th
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ดวงเนตร วงศ์ประทีป
โทร : 84811
E-mail : duangnate.v@chula.ac.th
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : อาจารย์เนณุภา สุภเวชย์
โทร : 84810
E-mail : nenuphar.s@chula.ac.th
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์
โทร : 84814
E-mail : wachiraporn.k@chula.ac.th
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
โทร : 84813
E-mail : somsak.sr@chula.ac.th
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.เสาวภา หลิมวิจิตร
โทร : 022184811
E-mail : saowapha.l@chula.ac.th
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร
โทร : 84820
E-mail : oranuch.a@chula.ac.th