คณาจารย์ปัจจุบันภาควิชาภาษาศาสตร์

 ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา
โทร : 02-2184690
E-mail : kingkarn.t@chula.ac.th
 ชื่อ-สกุล : ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
โทร : 02-2184691
E-mail : theraphan.l@chula.ac.th
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.,ธีราภรณ์ รติธรรมกุล
โทร : 02-2184694
E-mail : theeraporn.r@chula.ac.th
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์
โทร : 02-218-469
E-mail : pittayawat.p@chula.ac.th
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ภาวดี สายสุวรรณ
โทร : 02-2184696
E-mail : pavadee.sai@gmail.com
 ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล
โทร : 02-2184696
E-mail : wirote.a@chula.ac.th