คณาจารย์ปัจจุบันหน่วยวิชาอารยธรรมไทย

 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.นางสาวเพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์
โทร : 02-2184632
E-mail : tipwater@hotmail.com
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์นายสถาพร อรุณวิลาศ
โทร : 022184632
E-mail : asthapor@chula.ac.th