คณาจารย์ปัจจุบันภาควิชาภาษาตะวันตก

 ชื่อ-สกุล : อาจารย์จันทรา ประมูลทรัพย์
โทร : 02-2184777
E-mail : chantra.p@chula.ac.th
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์จูลี รัชตรณชัย ปงโปนี
โทร :
E-mail :
 ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ
โทร :
E-mail : kruchusri@yahoo.de
 ชื่อ-สกุล : ศาสตราจารย์ ดร.ถนอมนวล โอเจริญ
โทร :
E-mail :
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส
โทร :
E-mail : norasethk@yahoo.com
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์นรุตม์ เจ้าสกุล
โทร :
E-mail : n_narut@hotmail.com
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์นันทนา อนันต์โกศล
โทร :
E-mail : nan.anuntkosol@gmail.com
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์
โทร :
E-mail : natthaporn_n@yahoo.com
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ
โทร :
E-mail : paj27@hotmail.com
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.,พิริยะดิศ มานิตย์
โทร :
E-mail : piriyadit_manit@yahooo.com
 ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์พูนศรี เกตุจรูญ
โทร : 022184782
E-mail :
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ
โทร : 84786
E-mail : tar_25@hotmail.com
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ภณิตา ศิลปวิทยาดิลก
โทร : 022184768
E-mail : mint_juub@hotmail.com
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล
โทร : 02 2184784
E-mail : haditana@hotmail.com
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.วรรณชัย คำภีระ
โทร : 84779
E-mail : w.kampeera@gmail.com
 ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา แสงอร่ามเรือง
โทร : 84791
E-mail : wanna.sa@chula.ac.th
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณี อุดมศิลป
โทร : 84786
E-mail : warunee.u@chula.ac.th
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา เพ็ชรรักษ์
โทร : 84772
E-mail : wipp49@yahoo.com
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.วิลาสินีย์ แฝงยงค์
โทร : 0 22184784
E-mail : mamiao145@yahoo.it
 ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์
โทร : 84780
E-mail : swilita@chula.ac.th
 ชื่อ-สกุล : ศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์
โทร : 022184771
E-mail : sathaporn.t@chula.ac.th
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์
โทร : 84766
E-mail : cutebusca@hotmail.com / sankavat.p@chula.ac.th
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์
โทร :
E-mail : sirivanchula@yahoo.fr, sirivan.c@chula.ac.th
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.สุกิจ พู่พวง
โทร :
E-mail : supoople@hotmail.com
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.สุวรรณา สถาปัตย์พัฒนา
โทร : 84778
E-mail : ssuwann1@chula.ac.th
 ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล
โทร : 022184785
E-mail : n.lohapon@gmail.com
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์
โทร : 02218-4771
E-mail : nung_hatai@hotmail.com
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติพร เสถียรสุต
โทร : 84785
E-mail : ati_th@yahoo.fr
 ชื่อ-สกุล : อาจารย์อัคร เช้าฉ้อง
โทร :
E-mail : akra.c@hotmail.com
 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารตี แก้วสัมฤทธิ์
โทร : 02-2184788
E-mail : arateek@gmx.de