อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
about us

 

 

 

 

 

หน้าแรก ผลงานวิชาการ  

รายชื่อหนังสือชุดบรมราชกุมารีอักษรานุรักษ์

สอบถาม และสั่งซื้อได้ที่ 0-2218-4888 Search


หมวดพุทธศาสนาและปรัชญา
ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง
ราคาปก
ราคาลด
 
พุทธปรัชญา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิทย์ วิศทเวทย์
180
153


หมวดภาษาเยอรมัน
ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง
ราคาปก
ราคาลด
 
เฟาสท์ รศ.ดร.อำภา โอตระกูล
200
170.00


หมวดภาษาและวรรณคดีไทย
ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง
ราคาปก
ราคาลด
 
สำนวนไทยที่มาจากวรรณคดี ศ.ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา
160
136
ระบบเสียงภาษาไทย ศ.ดร.กาญจนา นาคสกุล
180
153.00
ไวยากรณ์ไทย รศ.ดร. นววรรณ พันธุเมธา
190
161.50
ศักดิ์ศรีนิพนธ์ ศ.ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา
250
212.50
ระบบเสียงภาษาไทย (พิมพ์ครั้งที่ 8) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล
220
187
วิวัฒนาการของแบบเรียนไทย เบ็ญจวรรณ สุนทรากูล
170
144.50


หมวดภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง
ราคาปก
ราคาลด
 
ความเป็นจริงกับจินตนาการในนวนิยายของมาร์เกอริท ยูร์เซอนาร์ พวงคราม พันธ์บูรณะ
210
178.50


หมวดศิลปการละคร
ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง
ราคาปก
ราคาลด
 
การวิเคราะห์ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาของนักแสดง ในการกำกับการแสดงละครสมัยใหม่แนวต่างๆ ในประเทศไทย สดใส พันธุมโกมล
220.00
187.00


หมวดอารยธรรมและประวัติศาสตร์
ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง
ราคาปก
ราคาลด
 
อารยธรรม - วัฒนธรรม ในสังคมไทย รศ.ดร.ธิดา สาระยา
230
195.50
ภารตรัตนะ รศ.ธิติมา พิทักษ์ไพรพัน
120
102.00