อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
about us

 

 

 

 

 

หน้าแรก ผลงานวิชาการ  

รายชื่อหนังสือใหม่

รายชื่อหนังสือใหม่ | รายชื่อหนังสือตามหมวด | รายชื่อหนังสือตามชื่อเรื่อง | รายชื่อหนังสือตามลำดับที่

สอบถาม และสั่งซื้อได้ที่ 0-2218-4888 Search
 ชื่อเรื่อง การจัดฉากเบื้องต้น
ผู้แต่ง กฤษรา (ซูไรมาน) วริศราภูริชา
ราคาปก 180 / ราคาลด 153
บทคัดย่อ
การจัดฉากเบื้องต้น (Basic Stagecraft) จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอน รายวิชา งานด้านฉากและเวที : STAGECRAFT : 2208-246 โดยมีเนื้อหาตามหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้ควบคู่กับหนังสือ งานฉากละคร 1 และ งานฉากละคร 2 ของสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้อมและคอบคุมบทต่างๆ อย่างละเอียด เนื้อหาสาระของตำราเรียนเล่มนี้ได้ประมวลให้มีความกระชับ ตรงตามจุดมุ่งหมายและประเด็นที่ต้องการให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้ ประกอบด้วยประมวลการสอนและแบบฝึกหัดประกอบท้ายบททุกบท จุดมุ่งหมายสำคัญก็เพื่อให้นิสิตเรียนรู้เนื้อหาต่างๆ ตามประมวลการสอนพอสังเขป และบรรยายประกอบตามคู่มือการสอน แล้วทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ เนื้อหาสำคัญเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างฉากและเครื่องประกอบฉากเพื่อการแสดงบนเวที กล่าวถึงหน้าที่ของฉากและความรู้ทั่วไปเกี่ยวปัจจัยในงานด้านฉากและเวที เช่น อุปกรณ์สร้างฉากชนิดต่างๆ วิธี การสร้างฉาก เครื่องประกอบฉากการแสดงและเวที และส่วนประกอบอื่นๆ กล่าวถึงฉากในรูปฟอร์มและสไตล์ต่างๆ รวมถึงรูปแบบเวทีและโรงละครหลากหลายชนิด เครื่องมือช่างไม้ที่ใช้ในการสร้างฉาก ควบคู่กับวัสดุชนิดต่างๆ ที่หลากหลาย

 ชื่อเรื่อง ทัศนะการมองโลกในวรรณกรรมโฮโจกิ : บันทึกเหตุการณ์ภัยพิบัติเมื่อ 800 ปีก่อนของญี่ปุ่น
ผู้แต่ง อรรถยา สุวรรณระดา
ราคาปก 120 / ราคาลด 102
บทคัดย่อ
โฮโจกิ เป็นวรรณกรรมประเภทความเรียงที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เขียนขึ้นในช่วงค.ศ. 1212 โดยคะโมะ โนะ โชเมะอิโชเมะอิได้บันทึกเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อ 800 ปีก่อนของญี่ปุ่นไว้เริ่มตั้งแต่เหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในเมืองเกียวโต ตามมาด้วยพายุหมุน การย้ายเมืองหลวง ความอดอยากต่อเนื่อง และแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ซึ่งนับว่ายากที่คนเราจะมีโอกาสได้เผชิญเหตุการณ์ภัยพิบัติซ้ำซ้อนเช่นนั้นในช่วงชีวิตหนึ่ง โชเมะอิได้แสดงทัศนะการมองโลกของเขา รวมทั้งได้เสนอแนะแนวทางการใช้ชีวิตเพื่อรับมือกับความเป็นอนิจจังของโลกไว้ในผลงานชิ้นนี้ด้วย นับเป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่าน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

 ชื่อเรื่อง ภาษาจีนธุรกิจ (สำหรับผู้เรียนชาวไทย) (พิมพ์ครั้งที่ 4)
ผู้แต่ง ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ และ พัชนี ตั้งยืนยง
ราคาปก 180 / ราคาลด 153
บทคัดย่อ
หนังสือเล่มนี้ได้คัดสรรกิจกรรมทางธุรกิจ 12 เรื่อง โดยใช้ศัพท์เฉพาะและรูปประโยคต่างๆ มาเรียบเรียงเป็นบทสนทนา ทำให้ผู้เรียนชาวไทยเข้าใจและจดจำเนื้อหาได้ง่าย ในบทฝึกฝน ผู้เรียนจะได้เห็นรูปประโยคที่เรียนมาอีกครั้ง ซึ่งจะช่วยเสริมทักษะ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ บทสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ ใช้ภาษาที่ไพเราะสละสลวยและมีเนื้อหาซึ่งสามารถนำมาใช้สอนกลยุทธ์ในการดำเนินการธุรกิจได้ นอกจากนี้ยังให้เกร็ดความรู้ทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์หลายแขนง ซึ่งว่าผู้เรียนจะได้รับทั้งความรู้ภาษาจีนและความรู้เชิงธุรกิจควบคู่กันไป

 ชื่อเรื่อง โพธิสัตวจรรยา: มรรคาเพื่อมหาชน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ผู้แต่ง ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
ราคาปก 250 / ราคาลด 212.50
บทคัดย่อ
เรื่องโพธิสัตวจรรยา: มรรคาเพื่อมหาชน นี้ เป็นงานค้นคว้าวิจัยแนวคิดและมรรคาอันนำไปสู่ความเป็นพระโพธิสัตว์ มีผลสมบูรณ์คือการได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสามารถสั่งสอนมหาชนให้พ้นทุกข์ในสังสารวัฏได้ แนวคิดและมรรคานี้แสดงถึงแนวคิดต่างๆ ในพุทธศาสนาทั้งหมด เริ่มแต่เรื่องผู้ตั้งศาสนา ความคิดเรื่องบุคคลผู้สมบูรณ์แบบ คุณธรรมและจริยธรรมพร้อมทั้งทางอันจะได้มาทั้งในส่วนตนและเพื่อผู้อื่น อนึ่งความคิดเรื่องพระโพธิสัตว์นี้มักใช้อ้างเพื่อแบ่งพุทธศาสนาออกเป็นนิกายใหญ่ๆ คือ เถรวาทกับมหายาน เมื่อพิจารณาแล้วความคิดเรื่องพระโพธิสัตว์นั้มีอยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนาทุกสาย มีการเน้นประเด็นต่างๆ เปลี่ยนแปลกกันออกไปบ้างแม้ในสายที่เรียกว่าเถรวาทหรือสถวีรวาทด้วยกัน แต่โดยรวมแล้วไม่มีความแปลกเปลี่ยนที่เห็นได้ชัดเจนจนถึงแก่จะเป็นมาตรฐานแยกนิกายได้ เพราะความคิดหลักและหลักการยังคงเหมือนกันโดยมาก

 ชื่อเรื่อง การแปลวรรณกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 3)
ผู้แต่ง วัลยา วิวัฒน์ศร
ราคาปก 270 / ราคาลด 229.50
บทคัดย่อ
หนังสือ การแปลวรรณกรรม มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาการแปลเป็นอย่างมาก ผู้เขียนได้รวบรวมผลงานการค้นคว้าทั้งเชิงทฤษฎี เชิงปฏิบัติ ตลอดจนประสบการณ์ในการแปลวรรณกรรม รวมทั้งการตรวจแก้งานแปลไว้อย่างละเอียด

 ชื่อเรื่อง ศิลปะการออกแบบเครื่องแต่งกายละครเวทีสมัยใหม่
ผู้แต่ง ฤทธิรงค์ จิวากานนท์
ราคาปก 120 / ราคาลด 102
บทคัดย่อ
หนังสือ ศิลปะการออกแบบเครื่องแต่งกายละครสมัยใหม่ นี้ มีเนื้อหาอธิบายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะการออกแบบเครื่องแต่งกายละครสมัยใหม่เป็นสำคัญ และไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการออกแบบ เนื่องจากว่าการออกแบบเครื่องแต่งกายละครเป็นงานสร้างสรรค์เฉพาะของแต่ละบุคคลต่างมีวิธีการที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับมุมมอง การวิเคราะห์ตีความและประสบการณ์ แต่เป็นหนังสือที่ว่าด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องแต่งกายละครเวที ทั้งแนวคิด บทบาท ตลอดจนกระบวนการทำงาน

 ชื่อเรื่อง องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ การก่อตัวของอภิมหาอำนาจใหม่
ผู้แต่ง โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ และ วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
ราคาปก 160 / ราคาลด 136
บทคัดย่อ
หนังสือ องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ การก่อตัวของอภิมหาอำนาจใหม่ นี้เกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยค้นคว้าร่วมกันของพ่อลูกนักวิชาการคู่หนึ่งที่สงสัยเหลือเกินว่าความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ที่ได้เกิดขึ้นบนเวทีการเมืองโลกตั้งแต่ศักราชแรกแห่งศตวรรษที่ 21 อย่าง องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ นี้เพราะเหตุใดจึงยังไม่เป็นที่สนอกสนใจและกล่าวขวัญถึงในแวดวงวิชาการไทยอย่างกว้างขวางสักที ฤๅจะเป็นเพราะเรายังคงก้าวไม่พ้นระเบียบโลกยุคสงครามเย็นที่ยังคงมองสหรัฐอเมริกาเป็นหลักใหญ่ในการกำหนดทิศทางและมาตรฐานทางการเมืองอันเป็นสากลให้แก่ทุกชาติที่ไม่สมาทานในอุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์

 ชื่อเรื่อง ฟรอยด์กับศิลปะ (Freud et Art)
ผู้แต่ง พิริยะดิศ มานิตย์
ราคาปก 170 / ราคาลด 144.50
บทคัดย่อ
หนังสือเรื่อง ฟรอยด์กับศิลปะ นี้ กล่าวถึงงานเขียนของฟรอยด์ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษางานศิลปะ ฟรอยด์เป็นนักสำรวจจิตใจมนุษย์ เขาเผยให้เห็นจิตไร้สำนึกซึ่งกักเก็บความปรารถนาแฝงเร้นของมนุษย์ ทว่า หากจิตวิเคราะห์อธิบายจิตใจมนุษย์ได้ ก็ย่อมมีเหตุผลจะใช้ทฤษฎีเดียวกันนี้อธิบายศิลปะซึ่งเป็นผลผลิตของมนุษย์ ฟรอยด์เสนอทฤษฎีจนปฏิวัติความคิดคนตะวันตกอย่างขนานใหญ่ เมื่อเขากล่าวสิ่งใด เขียนสิ่งใดแล้ว ก็ยากที่เราจะละเลย ไม่สนใจใคร่รู้ ฟรอยด์มิใช่นักวิจารณ์ศิลปะโดยอาชีพ แต่หากเขาเขียนถึงศิลปะชิ้นใด ผู้ศึกษาศิลปะก็ย่อมอยากรู้อยากเห็น ผู้สนใจงานของดาวินชีจะไม่อยากรู้เชียวหรือว่า ปรมาจารย์จิตวิเคราะห์ตีความรอยยิ้มของโมนาลิซาว่าอย่างไร

 ชื่อเรื่อง คันจิศึกษา
ผู้แต่ง วรวุฒิ จิราสมบัติ
ราคาปก 120 / ราคาลด 102
บทคัดย่อ
ตำราคันจิศึกษานี้อธิบายเรื่องของตัวอักษรคันจิอย่างเป็นระบบสำหรับผู้เรียนชาวไทยซึ่งเรียนภาษาญี่ปุ่นถึงระดับ N 3 โดยเริ่มตั้งแต่การเกิดอักษรจีนในประเทศจีน การรับอักษรจีนของญี่ปุ่นและการพัฒนาตัวอักษรคันจิของญี่ปุ่นจนมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง นอกจากนี้ ตำรานี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาใช้ทบทวนและเรียนรู้เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับอักษรคันจิที่ยังไม่ได้ศึกษาในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย