อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
about us

 

 

 

 

 

หน้าแรก ผลงานวิชาการ  

รายชื่อหนังสือในโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายชื่อหนังสือใหม่ | รายชื่อหนังสือตามหมวด | รายชื่อหนังสือตามชื่อเรื่อง | รายชื่อหนังสือตามลำดับที่

สอบถาม และสั่งซื้อได้ที่ 0-2218-4888 Search
ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง
ราคาปก
ราคาลด
ลำดับ
SIAMESE COURT LIFE IN SEVENTEENTH CENTURY AS DEPICTED IN EUROPEAN SOURCES  รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ 
190 
161.50 
วรรณคดีทัศนา  รศ.ชัตสุณี สินธุสิงห์ 
140 
119 
วิวัฒนาการวรรณคดีไทย  ศ.วัชรี รมยานนท์ 
60 
51 
วิวัฒนาการวรรณคดีญี่ปุ่น  อาจารย์กาญจนา ประสพเนตร 
50 
42.5 
คะวะบะตะ ยะซุนาริ  ผศ.ดร.ปิยะจิต ทาแดง 
50 
42.5 
ภาษาทัศนา  คณาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ 
120 
102 
Mastering the structure  รศ.ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร 
150 
127.50 
การละครผรั่งเศสศตวรรษที่18  รศ.ดร.วัลยา วิวัฒน์ศร 
100 
85 
ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว  ผศ.ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ 
120 
102 
ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว (พิมพ์ครั้งที่ 3)  รองศาสตราจารย์ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ 
140 
119 
Poetry : an Introductory Study  ผศ.สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ 
300 
255 
ภาพพจน์ในโศกนาฏกรรมของเชคสปียร์  รศ.ดร.ม.ล.อานันท์ชนก 
120 
102 
วรรณคดีอเมริกันศตวรรษที่ยี่สิบ ระยะต้น ประวัติและวิเคราะห์(ภาคที่เจ็ด-บทที่หนึ่ง)  รศ.ฉันทนา ไชยชิต 
280 
238 
English composition and Essay Writing  DAVID HOLMES 
90 
76.5 
แนวความคิดเกี่ยวกับภูมิภาค และ การพัฒนาพี้นที่  ศ.ดร.ฉัตรชัย พงศ์ประยูร  
150 
127.5 
ภูมิศาสตร์การเมือง  ศ.รัชนีกร บุญ-หลง 
130 
110.5 
ทัศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา  ศ.ปรีชา ช้างขวัญยืน 
120 
102 
เพลงปฏิพากย์ : บทเพลงแห่งปฎิภาณชาวบ้านไทย  รศ.สุกัญญา ภัทราชัย 
350 
297.5 
ประวัติวรรณกรรมเอกอังกฤษ ตั้งแต่สมัยอังกฤษโบราณจนถึงคริสตศตวรรษที่ 17  ผศ.ดร.อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ 
250 
212.5 
Descubriendo Tailandia  รศ.ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์ 
300 
255 
ไวยากรณ์จีนกลาง  รศ.ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 
200 
170 
สตรีในคัมภีร์ตะวันออก  ศ.ปรีชา ช้างขวัญยืน 
180 
153 
สตรีในคัมภีร์ตะวันออก (พิมพ์ครั้งที่ 2)  ปรีชา ช้างขวัญยืน 
180 
153 
การเปลี่ยนแปลงของภาษา : ภาษาอังกฤษผ่านกาลเวลา  ผศ.ดร.น้ำทิพย์ ภิงคารวัฒน์ 
150 
127.5 
หวังสร้างศิลป์นฤมิตรเพริศแพร้ว  รศ.ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา 
150 
127.5 
หวังสร้างศิลป์นฤมิต เพริศแพร้ว (พิมพ์ครั้งที่ 2)  สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา 
150 
127.50 
นวนิยายกับสังคมไทย พ.ศ.2547 - 2500  ผศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร 
220 
187 
มิติสถานที่ในนวนิยายของฟรองค์ซัว โมริยัค  รศ.ดร.วัลยา วิวัฒน์ศร 
130 
110.5 
พจนานุกรมศัพท์ท่องเที่ยว( ไทย - สเปน)   รศ.ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์ 
200 
170 
พุทธปรัชญา มนุษย์ สังคม และปัญหาจริยธรรม  รศ.ดร.สมภาร พรมทา 
270 
229.5 
คติชนกับคนไทย - ไท  รศ.ดร.ศิราพร ณ ถลาง 
280 
238 
ชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่  รศ.ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต 
250 
212.5 
พจนานุกรมศัพท์พื้นฐานเยอรมัน(เยอรมัน - ไทย)  ผศ.ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ 
280 
238 
ธรรมรัฐ - ธรรมราชา  ศ.ปรีชา ช้างขวัญยืน 
150 
127.5 
ธรรมรัฐ – ธรรมราชา (พิมพ์ครั้งที่ 3)  ปรีชา ช้างขวัญยืน 
160 
136 
ทฤษฎีและหลักการแปล  รศ.ดร.วรรณา แสงอร่ามเรือง 
230 
195.50 
Introduction to the English Language  รศ.ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร 
350 
297.5 
อ่านอังกฤษให้สัมฤทธิ์ผล  ผศ.สุนิจ สุตัณฑวิบูลย์ 
130 
110.50 
การค้นคว้าและการเขียนรายงาน (พิมพ์ครั้งที่ 12)  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
170 
144.5 
การค้นคว้าและการเขียนรายงาน  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
170 
144.50 
แบบลักษณ์ภาษา  ศ.ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ 
115 
97.75 
นิทานพื้นบ้านศึกษา  รศ.ประคอง นิมมานเหมินท์ 
150 
127.5 
ภาษาญี่ปุ่นชุดเที่ยวเมืองไทย  รศ.มณฑา พิมพ์ทอง , ผศ.ปิยะจิต ทาแดง 
380 
323 
วรรณคดีพุทธศาสนาพากย์ไทย  ศ.ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา 
150 
127.5 
มนุษย์ก้บศาสนา  ศ.ปรีชา ช้างขวัญยืน, ศ.ดร.สมภาร พรมทา 
140 
119 
มนุษย์กับศาสนา (พิมพ์ครั้งที่ 5)  ปรีชา ช้างขวัญบืน, สมภาร พรมทา 
140 
119 
เพลงพื้นบ้านศึกษา  รศ.สุกัญญา สุจฉายา 
190 
161.5 
กวีนิพนธ์รักของกวีเอกหญิงอเมริกันร่วมสมัย  ผศ.สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ 
220 
187 
วรรณคดีอยุธยาตอนต้น:ลักษณะร่วมและอิทธิพล  รศ.ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต 
380 
323 
ภาษาไทเหนือ  ศ.ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ 
150 
127.5 
วรรณคดีอเมริกันศตวรรษที่ยี่สิบ ระยะต้น ประวัติและวิเคราะห์(ภาคที่แปด-บทที่หนึ่ง)  รศ.ฉันทนา ไชยชิต 
330 
280.5 
พุทธธรรมในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่  รศ.ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา 
250 
212.5 
ประวัติศาสตร์เวียดนามตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศสถึงปัจจุบัน  อาจารย์ ดร.สุด จอนเจิดสิน  
190 
161.5 
วรรณคดีอเมริกันศตวรรษที่ยี่สิบ ระยะต้น ประวัติและวิเคราะห์(ภาคที่เก้า-เล่มที่หนึ่ง)  รศ.ฉันทนา ไชยชิต 
210 
178.5 
ภารตารยะ  ผศ.สาวิตรี เจริญพงศ์ 
190 
161.5 
ตรรกวิทยาสัญลักษณ์  ผศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ 
220 
187 
วรรณคดีอเมริกันศตวรรษที่ยี่สิบ ระยะต้น ประวัติและวิเคราะห์(ภาคที่เก้า-เล่มที่สอง)  รศ.ฉันทนา ไชยชิต 
220 
187 
พจนานุกรมศัพท์ธุรกิจ ไทย - ฝรั่งเศส  ผศ.ดร.มาลี มุกดาประกร 
195 
165.75 
ศรีธนญชัยกับทิลล์ ออยเลนชะปีแกล  อาจารย์ศิริพร ศรีวรกานต์ 
150 
127.5 
ไวยากรณ์ของนิทาน  รศ.ดร.ศิราพร ณ ถลาง 
160 
136 
การสื่อสารในงานสารนิเทศ   ผศ.ผ่องพรรณ ลวนานนท์ 
200 
170 
การแปลวรรณกรรม  รศ.ดร.วัลยา วิวัฒน์ศร 
270 
229.5 
การแปลวรรณกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 3)  วัลยา วิวัฒน์ศร 
270 
229.50 
วรรณคดีกับประวัติศาสตร์  รศ.ดร.อนงค์นาฎ เถกิงวิทย์  
155 
131.75 
ภาษาจีนธุรกิจ  ผศ.พัชนี ตั้งยืนยง 
175 
148.75 
ภาษาจีนธุรกิจ (สำหรับผู้เรียนชาวไทย) (พิมพ์ครั้งที่ 4)  ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ และ พัชนี ตั้งยืนยง 
180 
153 
ก้าวไกลไปกับภาษาญี่ปุ่น เล่ม 1  อ.ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ 
185 
157.25 
ก้าวไกลไปกับภาษาญี่ปุ่น เล่ม 2  อ.ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ 
185 
157.25 
การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ  ผศ.สุพรรณี วราทร 
170 
144.5 
ระบบคำภาษาไทย  รศ.ดร.สุนันท์ อัญชลีนุกูล 
165 
140.25 
ระบบคำภาษาไทย (พิมพ์ครั้งที่ 4)  รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ อัญชลีนุกูล 
165 
140.25 
นิทานพื้นเมืองลาว  น.ส.จารุวรรณ เชาว์นวม 
175 
148.75 
ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล  อ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล 
245 
208.25 
ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1 (พิมพ์ครั้งที่ 8)  รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 
260 
221 
ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1  ศาสตราภิชาน ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 
260 
221 
ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 2  ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 
250 
212.50 
LINEAMENTI DI ARTE  รศ.ชัตสุณี สินธุสิงห์ 
185 
157.25 
นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิม  ศ.ดร.ปิยนาถ บุนนาค 
260 
221 
โครงสร้างภาษาอิตาเลี่ยนเบื้องต้น  รศ.ชัตสุณี สินธุสิงห์ 
165 
140.25 
แบบเรื่องนิทานสังข์ทอง   น.ส.วัชราภรณ์ ดิษฐ์ป้าน 
250 
212.5 
Background to American Literature  รศ. สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ 285 
285 
242.25 
โพธิสัตวจรรยา : มรรคาเพื่อมหาชน  ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ 
250 
212.5 
โพธิสัตวจรรยา: มรรคาเพื่อมหาชน (พิมพ์ครั้งที่ 2)  ประพจน์ อัศววิรุฬหการ 
250 
212.50 
ขุนนางกรมท่าขวา  อ.ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ 
245 
208.25 
วรรณลลิต  รศ.ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต 
200 
170 
ศัพทานุกรมอาหารริมทางย่านเยาวราช  ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ 
220 
187 
บททำขวัญเรือและพิธีทำขวัญเรือ  นส.อุมารินทร์ ตุลารักษ์ 
270 
229.5 
กิน: มุมมองของพุทธศาสนา   รศ.ดร.สมภาร พรมทา 
220 
187 
ศัพทานุกรมหมวดอาหารการกิน (เยอรมัน-ไทย)  ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ 
200 
170 
มองสังคมญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  รศ.มณฑา พิมพ์ทอง 
220 
187 
ปัญหาของสตรีญี่ปุ่น: ภาพสะท้อนจากวรรณกรรม  รศ.มณฑา พิมพ์ทอง 
165 
140.25 
คำยืมจากภาษาฝรั่งเศสในภาษาไทยปัจจุบัน  รศ.ดร.แพรวโพยม บุณยะผลึก 
550 
467.5 
ความถูกต้องทางวิชาการของแผนที่ประเทศไทย  รศ.ผ่องศรี จั่นห้าว 
150 
127.5 
อาหารการกินในศัพท์และสำนวนเยอรมันและไทย  วรรณา แสงอร่ามเรือง 
330 
280.5 
ทฤษฎีคติชน: วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ตำนานนิทาน  รศ.ดร.ศิราพร ณ ถลาง 
250 
212.5 
พิธีกรรม ตำนาน นิทาน เพลง: บทบาทของคติชน  รศ.สุกัญญา สุจฉายา 
190 
161.5 
เจิมจันทน์กังสดาล: ภาษาวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย  รศ.ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา 
210 
178.5 
การแปลนวนิยายเรื่อง " แวร์เธ่อระทม " เป็นไทย  รศ.ถนอมนวล โอเจริญ 
210 
178.5 
ดื่มกินถิ่นฝรั่ง   คณาจารย์ภาควิชากาษาอังกฤษ 
180 
153 
วิวัฒนาการอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย  ชมนาด ศีติศาร , วรวุฒิ จิราสมบัติ 
99 
84.15 
วรรณคดีสเปน: ร้อยกรองและร้อยแก้ว  รศ.ดร.สถาพรทิพยศักดิ์ 
160 
136 
วรรณวิจัย  รศ.ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต 
190 
161.5 
ขนมอบในวัฒนธรรมยุโรป  คณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก 
160 
136 
มนตร์ความหลังที่ไบรด์สเฮด  Evelyn Waugh , สงวนศรี ขันธวิเชียร 
390 
331.5 
การประมวลสารนิเทศสำเร็จรูป  จินดารัตน์ เบอรพันธุ์ 
280 
238 
ความขัดแย้งและการประนีประนอมในตำนานปรัมปราไทย   ปรมินท์ จารุวร 
310 
263.5 
วรรณลดา  ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต 
170 
144.5 
มองคัทลียาจ๊ะจ๋า  ณัฐพร พานโพธิ์ทอง 
150 
127.5 
การสมพาสที่ผิดธรรมชาติในนิทานไทย การศึกษาอนุภาคทางคติชนวิทยา  ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์ 
250 
212.50 
ไวยากรณ์ภาษาบาลีขั้นต้น  บรรจบ บรรณรุจิ 
180 
153 
คำซ้ำในภาษาจีนและภาษาไทย การศึกษาเปรียบเทียบ  ฟู่ เจิงโหย่ว 
310 
263.50 
อ่านสุภาษิตพระร่วง ฉบับวิเคราะห์และถอดความ  รศ.ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต  
110 
93.5 
การจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศโดยใช้เมทาเดทา  อ.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล 
170 
144.5 
พระบรมธรรมิกราชกับอักษรศาสตร์  คณาจารย์คุณะอักษรศาสตร์ 
290 
246.50 
อาหาร อารมณ์ และอำนาจ ของสตรี ในวรรณกรรมร้อยแก้วตะวันตกร่วมสมัย  สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ 
310 
263.50 
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ (ตั้งแต่การทำสนธิสัญญาบาวริง ถึง "เหตุการณ์ 14 ตุลาคม" พ.ศ. 2516)  ปิยนาถ บุนนาค 
390 
331.50 
วิวัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย  ผศ.อิงอร สุพันธุ์วณิช 
300 
255 
ปริทัศน์ศิลปการละคร  คณาจารย์ภาควิชาศิลปการละคร 
215 
182.75 
ปริทัศน์ศิลปการละคร (พิมพ์ครั้งที่ 3)  ภาควิชาศิลปการละคร 
215 
182.75 
รวมบทความวิจัย ยำใหญ่ใส่สารพัด: วัฒนธรรมอาหารไทย - เทศ  คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ 
210 
178.50 
In Search of th Liberation  ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์ 
180 
153 
บุหงาหอมร่วงฟ้าในป่าแก้ว: ฉันทลักษณ์จาก “วรรณคดี” ถึง “กวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่”  กีรติ ธนะไชย 
340 
289 
ประโยคกรรมภาษาเยอรมัน: การถ่ายความเป็นภาษาไทย  วรรณา แสงอร่ามเรือง 
350 
297.50 
วัจนปฏิบัติศาสตร์  กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์, ธีรนุช โชคสุวณิช 
180 
153 
เลื่อมลายสายรุ้ง : ภาพสะท้อนสังคมในนวนิยายปัจจุบัน  รศ. อิงอร สุพันธุ์วณิช 
180 
153 
รวมบทความ ภาษิต สำนวน คำพังเพย:บทศึกษาครอบครัวและคุณธรรมในวัฒนธรรมนานาชาติ  คณาจารย์คณะอักษรศาตร์ 
250.00 
212.50 
อารยธรรมตะวันออก (พิมพ์ครั้งที่ 6)  อาจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์, รองศาสตราจารย์พิพาดา ยังเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี เจริญพงศ์, อาจารย์ ดร.ดินาร์ บุญธรรม 
245 
208.25 
อารยธรรมตะวันออก  สุรางค์ศรี ตันเสียงสม, พิพาดา ยังเจริญ, สาวิตรี เจริญพงศ์, ดินาร์ บุญธรรม 
245 
208.25 
การแปลกับการสอนภาษาอังกฤษ  ผศ.ปรีมา มัลลิกะมาส 
250 
212.50 
การแปลกับการสอนภาษาอังกฤษ (พิมพ์ครั้งที่ 3)  รองศาสตราจารย์ปรีมา มัลลิกะมาส 
250 
212.50 
ตำนานประจำถิ่นริมแม่น้ำและชายฝั่งทะเลภาคกลาง: ความสมานฉันท์ ในความหลากหลาย (พิมพ์ครั้งที่ 2)  สายป่าน ปุริวรรณชนะ 
180 
153 
ตำนานประจำถิ่นริมแม่น้ำและชายฝั่งทะเลภาคกลาง : ความสมานฉันท์ในความหลากหลาย  นางสาวสายป่าน ปุริวรรณชนะ 
150 
127.50 
นวนิยายนิทัศน์  รศ.อิงอร สุพันธ์วณิช 
240 
204 
การแปลจีน-ไทยเบื้องต้น  อาจารย์ ดร.ศศรักษ์ เพชรเชิดชู 
200 
170 
’ปมเอดิปัส’ ในนิทานแปร์โรต์  อ.ดร.พิริยะดิศ มานิตย์ 
120 
102 
วากยสัมพันธ์ภาษาเยอรมัน  ผศ.ดร.วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์ 
250 
212.50 
ชีวิตและวรรณกรรมบทละครของเกออร์ก บืชเนอร์  ผศ.ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ 
360 
306 
แบบเรียนภาษาสันสกฤต  วิสุทธ์ บุษยกุล 
335 
284.75 
ระบบหน่วยคำในภาษาอังกฤษ  ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ 
180 
153 
ระบบหน่วยคำในภาษาอังกฤษ (พิมพ์ครั้งที่ 2)  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ 
180 
153 
วรรณกรรมกับสังคม  อิงอร สุพันธุ์วณิช 
185 
157.25 
ประมวลศัพท์เทคนิค: การจัดแสงสำหรับเวทีที่นิสิตนักศึกษาด้านการละครควรรู้  กฤษรา (ซูไรมาน) วริศราภูริชา 
250 
212.50 
ประมวลศัพท์เทคนิค: งานด้านฉากและเวทีที่นิสิตนักศึกษาด้านการละครควรรู้  กฤษรา (ซูไรมาน) วริศราภูริชา 
280 
238 
สำนวนภาษาเยอรมันน่ารู้  รศ.ดร.วรรณา แสงอร่ามเรือง 
950 
807.50 
การจัดแสงเบื้องต้น  ผศ.กฤษรา วริศราภูริชา 
180 
153 
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามแนวภาษาศาสตร์: แนวคิดและการนำมาศึกษาวาทกรรมในภาษาไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง 
240 
204 
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามแนวภาษาศาสตร์: แนวคิดและการนำมาศึกษาวาทกรรมในภาษาไทย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง 
240 
204 
กำเนิดการรถไฟในประเทศไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2)  ถนอมนวล โอเจริญ และ วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์ 
230 
195.50 
วรรณกรรมมุขปาฐะ  สุกัญญา สุจฉายา 
320 
272 
มาลัยศรัทธา  ปรมินท์ จารุวร 
290 
246.50 
ศัพท์จิตวิเคราะห์สำหรับวรรณคดีวิจารณ์  พิริยะดิศ มานิตย์ 
130 
110.50 
การจัดฉากเบื้องต้น  กฤษรา (ซูไรมาน) วริศราภูริชา 
180 
153 
อารมณ์กับชีวิตที่ดีในปรัชญาขงจื่อ  สุวรรณา สถาอานันท์ 
140 
119 
ทัศนะการมองโลกในวรรณกรรมโฮโจกิ : บันทึกเหตุการณ์ภัยพิบัติเมื่อ 800 ปีก่อนของญี่ปุ่น  อรรถยา สุวรรณระดา 
120 
102 
ศิลปะการออกแบบเครื่องแต่งกายละครเวทีสมัยใหม่  ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ 
120 
102 
ฟรอยด์กับศิลปะ (Freud et Art)  พิริยะดิศ มานิตย์ 
170 
144.50 
คันจิศึกษา  วรวุฒิ จิราสมบัติ 
120 
102 
องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ การก่อตัวของอภิมหาอำนาจใหม่  โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ และ วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ 
160 
136 
เอมิลิ ดิคคินสัน (เล่ม 1)  รศ.ฉันทนา ไชยชิต 
350 
297.5 
เอมิลิ ดิคคินสัน (เล่ม 2)  รศ.ฉันทนา ไชยชิต 
350 
297.5 
เวียดนามกับการปฏิรูปประเทศตามนโยบายโด๋ยเม้ย  ดร.สุด จอนเจิดสิน 
250 
212.5